ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

OPT IN спрямо OPT OUT

Съществуват два основни типа законодателство по отношение на даряването на органи и трансплантацията:

OPT IN или Информирано съгласие

При информираното съгласие само хората, които са дали своето изрично съгласие, стават донори. Това означава, че човек трябва да се регистрира и директно да изрази желанието си да стане донор на всички или част от своите органи.

OPT OUT или Предполагаемо съгласие

Ако човек не е отказал да стане донор, то автоматично става такъв след смъртта си. В случай, че не иска органите му да бъдат дарени, той трябва да заяви своето решение за отказ.

Съгласие на семейството

Отношението на семейството на починалия към даряването на органи е безусловно зачитано в някои страни. Семейството трябва да реши дали органите ще бъдат дарени или не. Човек трябва да информира близките си в случай, че желае да дари своите органи. В страните от Югоизточна Европа, Хърватия и Словения предполагаемото съгласие за донорство е законово регламентирано, докато моделът с информирано съгласие се прилага в Сърбия, България и Румъния.

ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО

В рамките на Европейския съюз, даряването на органи се регулира от страните-членки. Следователно законодателството по отношение на донорството и трансплантацията на органи се различава значително в зависимост от културните ценности на съответната страна, както и от правни, административни и организационни въпроси. ЕС непрекъснато работи върху подобряването на ефективността и достъпността на системите за трансплантация. Целта на политиките, предприети на европейско ниво, е да гарантира качество и безопасност на човешките органи, запазване на благосъстоянието на донорите и реципиентите и подобряване на сътрудничеството между държавите-членки в областта на трансплантационната медицина.

Евротрансплант – медиатор между донора и реципиента

Евротрансплант – медиатор между донора и реципиента Евротрансплант е международна нестопанска организация, която играе ключова роля в разпределянето на органи. Има осем страни-членки в Евротрансплант - Австрия, Хърватия, Германия, Унгария, Люксембург, Холандия, Словения и Белгия. Системата Евротрансплант използва софтуер за генериране на "списък на съвпадения", свързващ потенциален донор и реципиент. По този начин трансплантацията на органи се извършва в срок и броят на спасените животи се увеличава.